4 Bài Tập Đốt Mỡ Với Mini Band

4 Bài Tập Đốt Mỡ Với Mini Band

4 Bài Tập Đốt Mỡ Với Mini Band

 

1. Standing Mini Band Booty Burner

Hoàn thành 2-3 rounds
Nghỉ 45s giữa mỗi round
Nghỉ 60s giữa mỗi supersets

SUPERSET #1:

Monster Walks: 10-20 reps mỗi bên
Side Shuffle: 10-20 reps mỗi bên

SUPERSET #2:

Squat External Rotation: 10-20 reps mỗi bên
Squat Jacks: 10-20 reps

SUPERSET #3:

Standing Lateral Raises: 10-20 reps mỗi bên
Standing Kickbacks: 10-20 reps mỗi bên

2. The Butt And Gut Booty Burner

Hoàn thành 2-4 rounds
Nghỉ 60s giữa mỗi round

1 ROUND:

Side Step Squats: 30s
Plank Jacks: 30s
Side Plank Leg Raises: 30s mỗi bên
Bridge Abductions: 30s

3. The Bench Mini Band Booty Burner

Hoàn thành 1-5 rounds
Nghỉ 60s giữa mỗi round

1 ROUND:

Seated Clams: 15-30 reps
Hip Thrusters: 15-30 reps
Reverse Hypers : 15-30 reps
Lying Plank Jacks: 15-30 reps

4. The Unilateral Booty Burner

Hoàn thành 2-4 rounds
Nghỉ 45s giữa mỗi round
Nghỉ 60-90s giữa mỗi supersets

SUPERSET #1:

Fire Hydrants: 10-20 reps mỗi bên
Donkey Kicks: 10-20 reps mỗi bên

SUPERSET #2:

Side Plank Clams: 10-20 reps mỗi bên
Single Leg Glute Bridge: 10-20 reps mỗi bên

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline
086.976.1618