26 Bài Tập Cơ Bản Với Dây Mini Band

26 Bài Tập Cơ Bản Với Dây Mini Band

26 Bài Tập Cơ Bản Với Dây Mini Band

 

1. Side Plank Clams

2. Plank Jacks

3. Fire Hydrants

4. Donkey Kicks

5. Clams

6. Mini Band Glute Bridge

7. Bridge Abductions

8. Seated Abductions

9. Single Leg Glute Bridge

10. Straight Leg Kick Back

11. Straight Leg Lift

12. Lying Side Raise

13. Lying Kick Backs

14. Side Plank Leg Raise

15. Monster Walks

16. Side Shuffle

17. Squat Leg Lift

18. Squat External Rotation

19. Squat Jacks

20. Side Step Squats

21. Lateral Raises

22. Kicks Backs

23. Reverse Hypers

24. Seated Clams

25. Lying Plank Jacks

26. Hip Thrusters

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline
086.976.1618